top of page

Användarvillkor & Integritetspolicy

Användarvillkor och integritetspolicy gäller för samtliga personer som besöker vår hemsida covidtestintyg.se och/eller använder sig av CovidTestIntyg:s tjänster. CovidTestIntyg ägs av LNH Läkarkonsult AB org nr 559137-4029.

I samband med att du beställer en tjänst och när vi bekräftat beställningen genom att skicka en orderbekräftelse till den e-postadress du angivit samtycker du till att dessa allmänna villkor tillämpas som del av avtalet mellan dig/ditt företag och oss. För tjänster som utförs vid drop-in eller på någon av våra mottagningar träffas avtal när betalning skett.

 

Priser

Tjänsterna anges i Svenska kronor inklusive moms. Priset för våra tjänster är detsamma oavsett om reseintyg utfärdas (efter negativt analysresultat), friskintyg ej utfärdas (efter positivt analysresultat) eller om analys inte går att utföra. Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan.

 

Bokning

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller annullera din bokning om vi inte anser att vi kan uppfylla tjänsten på ett adekvat sätt. Vi kommer då att meddela dig så fort vi kan via e-post och/eller telefon.

 

Analys och reseintyg

CovidTestIntyg:s PCR tester analyseras på ackrediterade laboratorium som följer Folkhälsomyndighetens krav. Provsvar med reseintyg ges dagen efter att provet har utförts senast kl 07:00. CovidTestIntyg:s antigentest analyseras på mottagningen av vår personal och reseintyget erhålls inom 30 minuter efter färdiganalyserad provsvar. Både PCR test och antigentest med reseintyg kan under nedan nämnda omständigheter inte svaras ut inom ovan nämnda tidsram:

  • Vissa prover kan i undantagsfall behövas analyseras igen vilket kan påverka svarstiden. Anledning till en andra analys av prov kan bland annat vara: detektion av låg virusnivå, ej bedömbart prov eller annan anledning. Det finns alltid en risk, i fåtal av fallen, att ett slutsvar på ett prov blir ej bedömbart. Då kan inget friskintyg utfärdas och laboratoriet brukar då rekommendera ett nytt prov.

  • Användaren av tjänsten återgett felaktiga kontaktuppgifter, såsom e-postadress eller mobilnummer.

  • Tekniska eller logistiska problem hos underleverantörer eller samarbetspartner till CovidTestIntyg.

Om PCR test och/eller antigentest med reseintyg inte svaras ut inom angiven tid pga omständigheter enligt ovan har användaren inte någon rätt till återbetalning eller kräva CovidTestIntyg med ägare på någon ersättning för utgifter och/eller omkostnader. De normala leveranstiderna utgör dock inte någon garanti och det är därför viktigt att du gör beställning i god tid med marginal till din resa.

Det är du som kund som är ansvarig för att säkerställa att det reseintyg vi utfärdar är giltigt och fungerar för inresa i det land och destination du ska resa till.

 

Ångerrätt och reklamation

Användare frånsäger sig ångerrätt när man bokat tid och ej avbokat tiden minst 24 timmar innan besöket. När du accepterar våra villkor när du bokat en tid så samtycker du till att ångerrätten inte gäller vid avbokning när det är mindre 24 timmar innan ditt besök. Avbokar du minst 24 timmar innan ditt besök har du rätt till återbetalning av hela beloppet.

 

Efter att kund genomfört ett köp äger CovidTestIntyg ingen rätt att ändra villkoren för aktuellt köp om inget annat är överenskommet.

 

Återbetalning

Vid provsvar som förmedlats av våra laboratorium och därefter förmedlats till kund via CovidTestIntyg och/eller prover som analyserats av CovidTestIntyg utgår ingen återbetalning. Detta inkluderar provsvar som ger besked om positivt eller negativt provsvar samt de fåtal fall där provet ej är bedömbart eller där låg virusnivå upptäckts (LOD). Vi frånsäger oss samtliga betalningsansvar vid händelse enligt Force Majeure (vg se nedan). CovidTestIntyg ansvarar inte för eventuella kostnader, till exempel till följd av utebliven resa, som kan komma att uppstå till följd av ett positiv covid-19-prov och ej bedömbart provresultat.

 

Ansvar och ansvarsbegränsning

CovidTestIntyg ansvarar inte för brister i tjänsterna som är hänförlig till dig som kund (t.ex. att ett reseintyg som det vid var tid beskrivs på vår hemsida inte uppfyller kraven på din resedestination; eller att test har tagits för sent eller för tidigt enligt kraven på din resedestination; eller att självtest utförs på felaktigt sätt; eller att tjänsten inte utförs eller inte utförs i tid pga. tekniska förhållanden i din utrustning eller anslutande nätverk). CovidTestIntyg ansvarar inte för brister i tjänsterna som orsakas av fel i tredje parts programvara eller nätverk om CovidTestIntyg fackmannamässigt försökt åtgärda eller kringgå felet, eller brister i Tjänster pga. virusangrepp eller liknande trots att CovidTestIntyg på fackmannamässigt sätt vidtagit skyddsåtgärder. CovidTestIntyg ansvarar inte heller för försenad Tjänst till följd av brister i allmänna kommunikationer (t.ex. försenad postgång) eller till följd av omständigheter som utgör force majeure. PCR-tester och andra tester avseende Covid-19 ger inte 100% korrekt resultat och det förekommer att ett PCR-test och andra tester ger ett felaktigt negativt eller positivt resultat. CovidTestIntyg svarar inte för att testresultatet till följd av sådan felmarginal ger ett felaktigt resultat. CovidTestIntyg ansvarar för brister i tjänsten orsakad av CovidTestIntyg vårdslöshet. CovidTestIntyg ansvar är under alla förhållanden begränsat till ett ansvar för styrkt, direkt skada och till ett maximalt belopp motsvarande priset för Tjänsten för den individ som Tjänsten avser. CovidTestIntyg svarar inte för följdskador, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador. Detta innefattar exempelvis att CovidTestIntyg inte svarar för skada eller kostnader till följd av brister i Tjänster avseende PCR-test och /eller Antigentest med reseintyg som medför att du inte kan resa till eller släpps in på din resedestination.

 

Force Majeure

Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omfattning och/eller orsak som CovidTestIntyg inte råder över och som förhindrar CovidTestIntyg att fullgöra sina skyldigheter befriar CovidTestIntyg från detta. Sådan befrielse gäller även under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpning denna bestämmelse.

 

Kundtjänst

Vi arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet. Därför välkomnar vi dina synpunkter. Om du är missnöjd med tjänsten som CovidTestIntyg tillhandahåller ska du i första hand vända dig direkt till oss på info@covidtestintyg.se, vi svarar inom en arbetsdag.

 

Cookies

Genom att använda våra tjänster och vår webbplats (covidtestintyg.se) samtycker Användaren till CovidTestIntyg användning av cookies. En cookie är en liten textfil som den webbplats Användaren besöker sparar på Användarens dator, mobil eller surfplatta, ett tekniskt stöd som på olika sätt underlättar Användarens användning av olika webbplatser Användaren besöker. På CovidTestIntyg webbplats förekommer även tredjepartscookies. Dessa används av trafikmätningsleverantörer och andra externa tjänsteleverantörer som CovidTestIntyg anlitar för statistiska ändamål och för att förbättra CovidTestIntyg webbplats. För att kunna använda CovidTestIntyg webbplats måste Användaren tillåta att temporära cookies används.Användaren kan när som helst återkalla sitt samtycke till cookies genom att ändra inställningarna i dennes webbläsare. Användaren har även möjlighet att radera cookies som lagras av webbläsaren.

 

Lag och Tvister

Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt dessa avtalsvillkor skall exklusivt prövas av svensk allmän domstol.

bottom of page